Horváth Béláné tanítónő

  • Nyomtatás
  • E-mail

Horváth Béláné tanítónő - Pötyi néni

Horváth Béláné (Erdélyi Paula) tanítónőt Tiszaörsön mindenki csak Pötyi néniként szerette, tisztelte. Nem is csoda, hiszen édesapa a 19. század végétől dolgozott a tiszaörsi népiskolában, a most is iskolaként működő főépület megépítése, átadása után az első tanítók egyike volt.
Pötyi néni Tiszaörsön született 1902. december 18-án. Másfél éves sem volt, amikor édesanyja megbetegedett, ekkor a kislányt a keresztanyja, Kuglics Erzsébet vette párfogásba, aki szintén Tiszaörs tanítónője volt, és gyermektelen. Egészen férjhezmeneteléig gondoskodott róla.
Erdélyi Paula Tiszaörsön járt az elemi iskolába, majd középiskolába és a tanítóképzőbe Nagyváradra került. Abban az időben a faluról iskoláztatni nem volt könnyű. A taníttatás költségeit nagy nehezen tudta összeadni fele-fele részben a falusi tanító édesapa és a nevelőanya. Pötyi néni, ahogy tudott, segített, hogy a gondviselői anyagi gondján enyhítsen: gyengébb társait korrepetálta, s ezért némi jövedelemhez jutott.
Az apácaiskolában semmiféle kedvezményben nem részesült, ezért mindent megtett azért, hogy állami tanítóképzőbe juthasson. A képző III. évfolyamán igyekezetét siker koronázta: sikerült neki bejutnia a Budapesti Csalogány utcai Állami Tanítóképzőbe, ahol már ingyen ebédet, tankönyveket és tandíj mentességet is kapott. A képző negyedik évében már teljesen ingyenesen bennlakó lett kiváló tanulmányi eredménye jutalmául. /2/ 1920-ban szerzett tanítói diplomát kitűnő eredménnyel.
Hazakerült szülőfalujába. Eleinte nem tanított, mert nem volt üres tanítói állás az iskolába. Férjhez ment szülőfaluja és az ő egykori tanítójához, Horváth Bélához.1926-ban nyugdíjba ment nevelőanyja, Kuglics Erzsébet, s az ő helyére nevezték ki tanítónak. /1/


Ez a fotó 1938-ban készült. A fényképen Tiszaörs akkori tanítói a Gulácsi János lelkésszel. Balról: Gulács János, Veres József kántortanító, Pötyi néni, Horváth Béla, Tatyi bácsi az elmaradhatatlan tájtékpipájával, Mártonffy Erzsébet, Turán Béla.

Három gyermekük született.

Férje 1948-ban ment nyugdíjba. /2/

A gyermekei nevelése mellett egészen az 1940-es évek végéig férjével aktívan részvettek a község életének szervezésében.
Az iskola államosítása után, a 8 osztályos oktatás bevezetésétől az iskolások bevonásával színielőadásokat szervez, rendez. Óriási sikerrel adják elő a betanult darabokat. A tavaszi és az őszi időszakban tartják a szabadban, az iskola udvarán az előadásokat. Sőt, a szomszédos községekbe is előadják a színdarabokat- sikerrel! /3/ Nem múlt el olyan községi vagy iskola ünnepély, amin az iskola tanulói nem mutatkoztak volna be, minden alkalommal ő állította össze és tanította be a gyerekeket.Vezette a községi népkönyvtárat. A Tiszaörsön 1948-ban megalakult Nőszervezet elnökének választotta. Az 50-es évektől tanácstagnak választották, majd az Oktatási Állandó Bizottság elnökének. /3/ Minden vállalt feladatát maximálisan teljesítette. Az iskolában igazgatóhelyettes lett.
Az 1956-os őszi események után az akkori igazgató meghurcolásában való közreműködéssel megvádolták, s munkaviszonyát felmondták. /2/ Olyan bűnök elkövetelésével vádolták meg, amihez semmi köze. Felrótták bűnéül, hogy férje vitéz volt. Hogy a nagyobbik fia disszidált, s hogy propagandát fejtett ki, hogy a kint élő fia milyen jól keres, és milyen jó élete van. Hogy a kisebbik fia, aki a Miskolci Műszaki Egyetemen tanul, Közbiztonsági Táborban van. Hogy titokban templomba jár. /2/
Méltósággal védte meg magát, a tantestület tagjai is mellé álltak, s így állásba, igazgatóhelyettesi beosztásába is visszahelyezték. Nemcsak állásába, hanem minden eddigi társadalmi megbízatásába. A falu lakói kitörő lelkesedéssel fogadták a felsőbb szervek döntését. /3/
1960. augusztus 18-án levelet írt a Községi Tanácsnak, melyet az augusztus 20-i jubileumi tanácsülésen olvastak fel:
„Nyugdíjazásom miatt Tiszaörs községből a mai napon elköltözöm. Ez oknál fogva a községben viselt tanácstagi, valamint az Oktatási Állandó Bizottsági elnöki tisztségemről lemondok.
Amidőn szándékomat a jubileumi tanácsülés tudomására hozom, egyben megköszönöm a Tanácsnak és a tanácstag társaknak 10 éves tanácstagi munkámhoz nyújtott támogatásukat.
Kérem a tanácstagtársakat, hogy a további munkájukban is nagy lelkiismerettel és aktivitással dolgozzanak szülőfalum felvirágoztatásában.
Ezen a téren kifejtendő munkájukhoz sok sikert és eredményekben gazdag jövendőt kívánok.”

Tiszaörs, 1960. aug. 18. /3/

A tantestület tagjai 1960. tanév végén, Pötyi néni nyugdíjazásakor:


(A 10 éves tanácstagokat köszöntötték: Soós Jánost, Vona Rudolfot, Nagy Andrást, Mihalcsik Istvánt, Molnár Gézát, Tüdős Gyulát, Oláh Bálintot, Muliter Lászlót, Zsámba Gyulát, Fülöp Józsefet, Szanyi Andrást és HORVÁTH BÉLÁNÉT.)

Horváth Béláné azonban az ünnepi tanácsülésen már nem vett részt. Küldöttség vitte az oklevelet és a tanácsülés köszönetét kifejező levelét. /3/ Tiszafüredre költöztek nyugdíjas férjével. Férje halála után lányához költözött Hajdúszoboszlóra. 82évesen, 1984-ben halt meg Hajdúszoboszlón. /4/

Felhasznált irodalom:
1.    Tiszaörsi iskola törzskönyve, 1960. /iskolai irattár, Tiszaörs/
2.    Horváth Béláné önéletrajza, 1957. /iskolai irattár, Tiszaörs./
3.    Tiszaörs Községi Tanács tanácsülései és VB ülései jegyzőkönyvek 1950-1960. évek között. /Szolnok Megyei Levéltárban/
4.    Horváth Pál: 260 éves a tiszaörsi oktatás /kiállítási anyag/
5.    Horváth Pál: 250 éves tiszaörsi oktatás 1996.


Tiszaörs, 2011. októberében
Hajnal Imre

 

MORZSÁK

Powered by mod LCA

Hajnal Imre:

 
M O R Z S Á K

Tiszaörsi emberek, események, történetek

Belépés

MűKISZK Tiszaörs
5362 Tiszaörs, Kossuth út 3.
 
 

Aktuális Programok

No current events.